خودخواهی ، خودخواهی یا دیگرخواهی ، دیدگاه های سنتی و کلاسیک ، اندیشه های فلسفی و سیاسی ، ترسیم الگویی بومی ، کژراهه ها ، متافیزیکی ، نزاع درون و بین دولت

دانلود آهنگ جدید

ایمیل پشتیبانی سایت : hamid.hajisafari@gmail.com

به دلیل به روز بودن روزانه سایت از صفحات دیگر هم استفاده کنید

خودخواهی یا دیگرخواهی

8

پیشتر دیدگاه های سنتی و کلاسیک درباره پیشرفت در این صفحه ارائه شد. اینک نوبت به دیدگاه های قرن نوزدهمی می رسد.

این دیدگاه ها در اندیشه های فلسفی و سیاسی و اجتماعی قرن بیستم بسیار تاثیرگذار بود و بنابراین اتفاقات مهم ـ و بعضا بسیار تلخ ـ در قرن بیستم بدون آشنایی با این دیدگاه های مهم قرن نوزدهمی، قابل فهم و تبیین نیست. متفکران قرن نوزدهم، دیدگاه های یکسانی نسبت به مساله پیشرفت نداشتند و بعضا تقابل و تفاوت دیدگاه های آنها بسیار زیاد است. یکی از تفاوت های جالب توجه، تفاوت تفسیر جان استوارت میل از پیشرفت (به مثابه آنچه فایده به بار آورد) و دیدگاه اسپنسر (پیشرفت به مثابه همسویی و هماهنگی با طبیعت و دیگرخواهی) است. آشنایی با این دیدگاه های غربی، از این جهت برای ما که خواهان ترسیم الگویی بومی برای پیشرفت هستیم، سودمند است که به بسیاری از کژراهه هایی که غربیان به آنها دچار شدند مبتلا نشویم. ضمن این که موارد قوت و مثبت آنها را به کار گیریم.

ادامه مطلب